מה הסטייל שלך? צרו סטייל משלכם ושתפו את החברים!

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר PO – פורטל אופנה וסטייל

 

        אנו מברכיםאותך על השימוש באתר www.po-fashion.boutique אתר אשר בבעלות ומנוהל ע"י רותי רוזנברג-דר ע.מ. 066373481 (להלן – האתר).

        השימוש או העיון באתר בשירותיו ובשירותי צד ג' באתר מעיד על הסכמתך לתנאיהשימוש המפורטים להלן. הוראות אלה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ויהוו אתהבסיס המשפטי לכל דיון בינך (להלן – המשתמש או הלקוח) לבין האתר ו/או בעליו (להלן –האתר). אשר על כן, הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו במלואם ובעיון רב. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שינוי בתנאי השימוש בכל עת ללא צורך במתןהודעה מראש ועליך להתעדכן בשינויים אלה.

        תאריך עדכוןאחרון: 06 נובמבר 2013

כללי
 
 

 1.          הכותרות הרשומותבתנאים אלה נועדו לנוחות הניווט בלבד ואין לתת להם כל פרשנות.

 

 2.          האתרבבעלות, פותח, הוקם ומופעל החל מינואר 2013 על-ידי רותי רוזנברג-דר, ע.מ. 066373481, בינו פורטל אופנהוסטיילינג, המאפשר, בין היתר, גישה למבחר רב של חברות ומותגי אופנה מובילים, בחירהוהרכבה של הופעה, בהתאם לסטייל היחודי שלכם, קטלוג פרסומי ומידע בתום האופנה והסטיילינג.כל מקום בו מופיעה המילה "אתר" הכוונה היא גם לבעלי האתר.

 

 3.          "שימוש"באתר משמעו כל פעולה הקשורה עם האתר ו/או השירותים הניתנים בו, במחשבך ו/או בטלפוןהחכם ו/או בטאבלט ו/או בכל מערכת ממוחשבת אחרת ו/או בכל מערכת אחרת ו/או כלפיךו/או כלפי כל צד שלישי, לרבות, אך לא רק, גלישה, עיון, יצירת קולקציות, הרכבתקולקציות, רכישות, פניה למפרסמים, וביצוע כל פעולה שהיא באתר ו/או בהסתמך על האתרו/או כתוצאה מהשימוש באתר. השימוש באתר מהווה אישור כי הבנת, והסכמת לתנאיםולכללים המפורטים לעיל ולהלן, וכי לא תהיה לך או למי מטעמך כל תביעה ו/או טענהבמישרין או בעקיפין כנגד האתר או כל גורם הקשור עם האתר בגין שימוש שנעשה באתר. אם אינך מסכיםלתנאי מהתנאים הרשומים בתנאי שימוש זה, הנך נדרש לא לעשות כל שימוש באתר.    

 

 4.          תקנוןזה נכתב בלשון זכר משיקולי עריכה בלבד אך מכוון לשני המינים כאחד.

 

אופן ביצוע הרישום   
 
 

 5.          בכניסתך למערכת הרישוםייתכן ותידרש למלא את פרטיך האישיים שנועדו עבור תעודת הרישום. במהלך פעולה זוהמערכת תנחה אותך בצעדים שעליך לבצע בכדי להזין את הנתונים האישיים שלך.

 

 6.          גיל מינימאלי לקבלתשירות באתר היינו 18. משתמשים בגיל הפחות מגיל זה או משתמשים שיש עליהם אפוטרופוס יידרשולהמציא את אישור הוריהם / האפוטרופוס לקבלת השירות, בדרך המתוארת באתר. הפיקוח,האחריות לשימוש ולתוצאותיו הינן של ההוראה / האפוטרופוס, לפי העניין, והאתר פטורמכל אחריות לכך.

 

 7.          לאחר אישור הפרטיםהאישיים על ידך, תידרש להזין את פרטי אמצעי התשלום לאחרמכן יבצע האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי. ניהול אמצעי התשלום, אבטחת המידע,ומדיניות הפרטיות עם מידע זה, כפופים לנהלים ולהנחיות של חברות האשראי ולעדכונםמעת לעת על ידיהם. מתוך כך אנו נפעל בהתאם להנחיות הביטחון של חברת האשראי בכלהקשור לאבטחת המידע. הוא הדין עם אמצעי תשלום נוספים שיעמיד האתר לרשות המשתמשים(כדוגמת Paypal וכד'), הכפופים לנהלים ולהנחיות של אותם גורמים.

 

 8.          שימוש יעיל באתר מצריךחיבור זמין לאינטרנט, התקנת דפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר 8 ומעלה, פיירפוקס, כרוםאו דומה במחשבך וכן לאפשר צפייה בקבצי pdf על ידי תוכנת מסוגAcrobat Reader  או דומיה במחשבך ולאפשר הצגת Flash, וכןקיומו של דואר אלקטרוני תקין שלך. האחריות לוודא כי במחשבך מותקנות התוכנות שלעילמוטלת עליך בלבד, בטרם כל שימוש באתר.            

 

 9.          תשלום בכרטיס אשראיו/או בחשבון אחר מותנה בכך שהמשתמש הינו בעל הכרטיס ו/או בעל החשבון, לפי העניין.

 

מחירים ותשלומים    
 
 

 10.       בתמורה לשירותי האתר, המשתמש ישלם את התשלומים המפורטים במחירון המפורסם באתר.המחירים הנקובים באתר כוללים מע"מ.

 

 11.       התשלומים יבוצעו באמצעות הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי של המשתמש, ויגבו עלפי מועדי החיוב אשר נקבעו בין הלקוח לחברת כרטיסי האשראי. הסליקה תבצע תשלום אחדבלבד ובכל מקרה בו האתר יאפשר תשלומים יהא הדבר במספר תשלומי "קרדיט"בהתאם לאפשרות שהאתר יציג בפניך, אישורך לכך ובכפוף לאישור של חברות האשראי.

 

 12.       בכפוף להוראות הדין, האתר רשאי לשנות את המחירים הנקובים באתר, וכן רשאילהצמיד את התשלומים למדד לפי הוראות הדין וללא התראה מראש. האתר יכול על דעתו וללאהודעה מראש ליתן הנחות למשתמשים או גופים מסוימים בכל שלב נתון ולבטל מבצעים אוהנחות כאמור, מבלי שהדבר יחייב אותך ו/או משתמשים אחרים.

 

 13.       קיבל המשתמש חשבון כאמור, יבדוק אותו, ואם לא הודיע לאתר עלהשגה לגביו תוך 3 ימים, יהא האתר רשאי לראות בכך אישור המשתמש לנכונות החשבוןולנכונות השירות שהאתר סיפק למשתמש.

 

 14.       פקע או בוטל תוקפו של כרטיס האשראי שנקבע כדי לשמשלפירעון התשלומים לפי תנאים אלה, או שבוטלה ההרשאה לחיוב חשבון הבנקשל המשתמש, לפירעון התשלומים לפי תנאים אלה, ימסור המשתמשלאתר הודעה על כך מייד. הוראה לחיוב כרטיס האשראי שמעביר המשתמשתהיה תקפה גם לחיוב כרטיסשיונפק וישא מספר אחר, כחלופה לכרטיס שמספרו יהא נקובבטופס ההרשמה אשר המשתמש מילא.

 

 15.       למען הסר ספק, מובהר כי המשתמש לא יהא פטור מתשלום כלשהו,כולו או חלקו, גם במקרה שאחר קיבל שירות משירותי האתר באמצעות אותו מנוי, באותוהבית, ממשפחתו של המשתמש או מאחר. אין בכך כדי להתיר שימוש שאינו שימוש אישי על ידיהמשתמש.

 

 16.       הינך נותן את הסכמתך הבלתי חוזרת לא לבטל את העסקה מול חברת האשראי, למעטבמקרים המותרים בחוק. הסכם זה וסעיף ספציפי זה יובאו לידיעת חברת האשראי, במידהויידרש הדבר.

 

 17.       עם תום תקופת הרישום שלא הוארכה ו/או בהעדר תשלום מלא ומראש, פרטיך והמידע שלךעשויים להימחק מהמאגר.

 

 18.       אתה מסכים ומאשר כי אין ולא יהא החזר תשלום כל שהוא בגין איניצול מלא או ניצול חלקי של שירותי האתר וכי לא תהיה לך כל תביעה ו/או טענהבנידון. בכל מקום שבו ישנו באתר תשלום על בסיס תשלום חודשי, התשלום יתחש אוטומטית,ויושפע, בין היתר, מתקופת ההתחייבות.

 

 19.       מדי פעם בפעם, ניתן יהיה להרשם לאתר דרך חשבונות של אתרים שונים כדוגמת FACEBOOK, PAYPAL וכדומה,ורישום כאמור כפוף למדיניות ולנהלי אותם אתרים.

 

 20.       דף התשלום באמצעות כרטיס אשראי (שאינו פיי-פאל) מאובטח בתקן PCI-DSS או בכל תקן על-פי הנחיית חברת האשראי, ובהתאם לנוהלים של חברת האשראי.סעיף זה לא חל על תשלומים באמצעות פיי-פאל שיתקיימו בתשדורת מול פיי-פאל, בהתאםלנהלים של פיי-פאל ובאחריותם בלבד.

 

 21.       המוצרים, השירותים והמחירים המופיעים באתר זה נמסרו על-ידי הספקים ו/או בתי העסק והםבאחריותם הבלעדית, כך שהאתר לא יהיה אחראי למחירים ו/או לטיב המוצרים ו/או השירותים המוצעיםבאתר, והאתר לא יהיה אחראיבאופן ישיר ו/או עקיף להתקשרות שבין הלקוח ו/או מי מטעמו לבין הספקים ו/או בתיהעסק, ותוצאותיה.

 

התחייבויות המשתמש – אתה מתחייב:    
 
 

 22.       השירות הינו אישי, ואינו ניתן להעברה ו/או לשימוש על ידי אף אחר אחר מלבדך.

 

 23.       לא למסור פרטים כוזבים ו/או להתחזות לאדם אחר בעת הגשת בקשה לרישום. ידוע למשתמש כי מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פליליתעל פי חוק העונשין, תשל"ז-1977. האתר יהא רשאי, על פי שיקול דעתו, להעביר פרטים בדבר כל בקשה לרישום הנחזיתלהיות הצעה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן יהא האתר רשאי לנקוט בכלהאמצעים העומדים לרשותוכנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו בהתאם לכל דין לרבותהגשת תביעה בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מפעולות אלה.

 

 24.       לא להשתמש באתר לביצוע מעשים בלתי חוקיים. לא להעביר ביודעין מידע המכיל כל תוכנתמחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבותתוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (MaliciousApplications) וכיו"ב או כל סוג דומה של תכנה או תכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעילותו של מחשב אחר.

 

 25.       לא לנסות לחדור לכל תוכן שהגישה אליו חסומהבאמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

 

 26.       לא להעלות לאתר קבצים שאינם חוקיים אופוגעניים. בעת העלאת קבצים לאתר חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבעמהפרת חובה זו. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לשמור באתר או להיות קשור בכלדרך ובכלל זה כל תוכן הפוגע בזכויות או זכויות קנייניות של אחרים או מפר אותןלרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר, כל תוכן פורנוגראפי, כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, אובשמו הטוב, כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח, כלתוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית ו/אופלילית, כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא,צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית,אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.   

 

 27.       מוסכם עליך כי האתר ישמור את כל פרטיך האישיים שמסרת בעת הרישום במאגר מידעלשם התקשרות עמך במידת הצורך.

 

 28.       לשמור את פרטיך האישיים ובייחוד את סיסמתך האישית לכניסה לאתר בסודיות מוחלטתובמקום בטוח ללא גישה לצד שלישי. המשתמש הינו האחראיהבלעדי לשמירה על סודיותשם המשתמש, הסיסמא, קוד הצפייה וכל מידע שמתקבל מהאתר כאמור וכן אחראי על כל שימושבלתי מורשה בסיסמה או במידע כאמור בעצמו או כל צד שלישי. מטעמי ביטחון, מומלץלהחליף את הסיסמה האישית לכניסה לאתר מפעם לפעם.במקרה ששכחת את סיסמתך, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר, באמצעות הדואר האלקטרוני.

 

 29.       לעדכן באתר את פרטיך האישיים מייד בסמוך לשינויים. במידה ולא תעדכן את פרטיךהאישיים, לאתר לא תהא כל דרך ליצור עמך קשר במידת הצורך או לזהות אותך כמי שמתשמש.האתר לא יהא אחראי לכשל בתקשורת עמך עקב פרטים אישיים לא מעודכנים או לא מדויקים. הנך רשאי לבדוק את פרטיך האישיים כפי שנרשמו אצלנו באמצעות כניסה למערכת.

 

 30.       הנך מתחייב לשפות ו/או לפצות את האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמו ו/או עובדיוו/או שותפיו ו/או כל צד ג' בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא ו/או חסרון כיס שיגרםכתוצאה מפגיעה ו/או חסר ו/או הפרה ו/או רשלנות ו/או מחדל ו/או עבירה שנגרמה על ידיהפרטים שמסרת לנו ו/או כתוצאה מהפרטים שמסרת ו/או כתוצאה מפרטים שלא מסרת מייד עםקבלת דרישה לכך, וזאת מבלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות שקמה לאתר ו/או לבעליוו/או למי מטעמם, על פי הסכם זה ו/או כל דין.

 

 31.       האתר רשאי לתקןכל נזק ו/אולשפות ו/אולפצות כל מי שנפגעו/או נגרם לוהפסד בגין פעולותהמשתמש ו/או מימטעמובהקדם, על מנת ולמנוענזק רב יותר, ולמזערנזקיו. במידה והאתריבחר לשלם ו/אויחויב בתשלום כלשהובגין תביעות אומאורעות הנזכרים לעיל,יחזיר ו/אוישפה המשתמש אתהסכום שנדרש האתרלשלם מייד עם דרישת האתר.

 

 32.       הנך מסכים ומאשר כי אין ולא יהא החזר תשלום בגין אי ניצול אוניצול חלקי של שירותי האתר בחלק מתקופת הרישום שבתשלום בלבד וכי לא תהא לו כלתביעה ו/או דרישה ו/או טענה בנידון.

 

 33.       האתר רשאי להסיר כל פרט ו/או מידע ו/או קובץ ו/או לבטל את הרישום ו/או להפסיקאת מתן השירותים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ו/או לסרב לקבל לרישום כל קובץ ו/אותוכן ו/או משתמש, בכפוף להחזר כספי יחסי, למעט במקרה של הפרת תקנון האתר שבעקבותיוהאתר רשאי להפסיק את מתן השירותים ללא כל החזר כספי.

 

 34.       הנך מסכים כי, על האתר, השימוש בו והוראות הסכם זה יחולודיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של משתמש ו/או האתר יהיה בבית משפט מוסמך במחוז תל אביבבלבד.

 

 35.       הנך מסכים כי על כל דבר הקשור עם תקנון זה ו/או עם האתר ו/או השימוש הניתן בו תחולתקופת התיישנות מיוחדת של שנה.

 

 36.       הנך מתחייב להדפיס תנאים אלה ולקרוא אותם בעיון לפני שימושבאתר ורישום יצירותיך. הנך מוזמן לקרוא את הצהרת הפרטיות  שלנו המפורטת להלן:  
     

התחייבות לסודיות ופרטיות     
               

הפרטיות שלך חשבובה לנו!

 

 37.       האתר מתחייב כי פרטיו האישיים של המשתמש לרבות מספר כרטיס האשראי שלו יהיו מוגנים ומאובטחים בהתאם להנחיות חברתהאשראי, אולם אינו מתחייב כי הפרטים הנ"ל יהיו מוגנים בפני גישה לא חוקית או חדירה לאתר.

 

 38.       האתר מתחייב שלא למסור את פרטיך האישיים לכל גורם שלישי, אלא אם יהא מחויבלעשות כן על פי צו שיפוטי.

 

 39.       האתר יוכל לעשות שימוש בפרטיך לצורך פרסומות מסחריות ו/או הצעות של צדדיםשלישיים אך ורק אם נתת את הסכמתך לכך.

 

 40.       האתר יוכל לפנות אליך בהתאם לפרטיך שמסרת בהצעות מסחריות ו/או אחרות של האתר ובלבדשהן קשורות לאתר ו/או לשימוש באתר.

 

 41.       האתר מתחייב לנקוט בכל אמצעי סביר בכדי למנוע כניסה בלתי חוקית ו/או בלתימאושרת לפרטים השמורים באתר.

 

 42.       האתר רשאי לעשות שימוש סטטיסטי בכל הנתונים הקשורים בשימוששלך באתר.           
     

על מה אנו לא מתחייבים          
 
 

 43.       הנך מסכים, כי כל עוד האתר ינקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים הידועים לאותה עת,בכדי למנוע אבידה, נזק ותקלה, האתר לא יהא אחראי לכל אבידה או נזק שנגרמו כתוצאהמתקלה בהליך ו/או במתן השירותים, בהפסקתם ו/או כישלון בהליך הרישום מסיבות שאינןבשליטתנו, כניסה לא חוקית לאתר המאובטח על ידנו, פעולות לא מורשות, חדירות ו/אוהתקפות לא חוקיות, וירוס, סוס טרויאני, שריפה, הצפה, התקפה טרוריסטית או כל כוחעליון אשר מעבר לשליטתנו הסבירה. הסרת אחריות זו חלה גם על כל פרט שהגיע אלינודרכך ומאוחסן אצלנו.

 

 44.       האתר עושה מאמצם כדי לפעול באופן רציף. יחד עם זאת מובהר ומוסכם כי האתר אינומתחייב כי יפעל באופן רציף ו/או ללא תקלות, שהשירותים ו/או השימוש יינתנו ללאהפרעות ו/או ללא תקלות, שינתנו כסדרם ו/או לא הפסקות ו/או ללא תקלות ו/או ללא טעויות.האתר יכול להפסיק את מתן השירותים ו/או להימחק מהשרתים ללא התראה, מפעם לפעם ו/אולצמיתות. לאתר ו/או לבעליו ו/או למי מטעמם לא תהיה כל אחריות בקשר לכך ו/או למידע שלךשבאתר שנמחק ו/או שאין גישה אליו.

 

 45.       האתר אינו אחראי במקרה של אבידה, נזק או כל טענה אחרת לפיצויים כתוצאה משגיאהבהליך הרישום או במידע שהינו חסר, אינו נכון, אינו מדויק או כל טעות אחרת שאינהבתחום אחריותנו.

 

 46.       האתר אינו אחראי או יהא אחראי במצב של הפרת ההסכם עמך במקרה של עיכוב או תקלהבמילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בתנאים אלה, במידה והעיכוב ו/או התקלה נגרמו עקבסיבה מעבר לשליטתנו הסבירה.

 

 47.       שמות ו/או נתונים המכילים פורנוגרפיה, השמצות, דברי גסות או כל חומר פוגעניאחר, לא יתקבלו לרישום באתר. הגדרת קובץ כחומר פורנוגראפי, משמיץ, מכיל דברי גסותאו כל חומר פוגעני אחר, נתון לשקול דעתו הבלעדי של האתר.

 

 48.       ההפנייה של האתר לרכישות של אופנה ו/או סטיילינג ו/אואביזרים ו/או שירותים שונים ו/או מוצרים שונים של צדדים שלישיים (לרבות אלוהמפרסמים ו/או מוצגים באתר) אינן מהווה המלצה או עידוד לרכוש אותן ואין ולא יהיה לאתרכל אחריות בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור ו/או הנובע מאותם צדדים שלישייםהקשורים עם כל אלו.

 

 49.       הפרסומים והקישורים השונים הכלולים באתר מאפשרים גישה למידעותכנים המתפרסמים באינטרנט. מרבית המידע אינו מתפרסם על ידי צדדים שלישיים ויתכןשתמצא כי מידע זה אינו הולם את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנו, או סבור כי הוא בלתימוסרי, מקומם, מרגיז, בלתי נאות או בלתי חוקי. האתר אינו אחראי לאתרים שאליהםמוליכים הקישורים השונים באתר בין במישרין ובין בעקיפין.  

 

 50.      האתרלא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/אוהסתמכות על מידע המופיע באתר, ומוסכם שהאתר אינו חייב לפצות בגין נזקים האמוריםלעיל ו/או כל נזק המהווה פגיעה בהנאה ו/או ברגשות ולא תוכל להטען טענה ו/או דרישהו/או תביעה כזו כנגד האתר.              

 

 51.      השירותבאתר ניתן לשימוש כמו שהוא (AS IS) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמםבגין השירות, האתר, שימוש בשירותי האתר, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות כל שהיא כלפיך ו/או כלפי צדדיםשלישיים, בהתייחס לכל חוסר התאמה ו/או חוסר דיוק ו/או השמטה ו/או הטעיה ו/או טעותהכלולים באתר, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או תביעה ו/או חסרון כיס,ישיר או עקיף, כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים, אשר מקורו כתוצאה מהאתר ו/או שימושבאתר ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או פרסומות באתר ו/או פעולות האתר ו/אויישומיו על המערכת הממוחשבת שעליו האתר פועל או על המערכת הממוחשבת של אחר ו/אובכל תביעה של צד שלישי כנגד האתר בגין השירות ו/או התכנים המצויים באתר ו/או בשרתיהאתר.

 

 52.      הואהדין לעניין כל הפרסומות ו/או המלצות ו/או הקישורים (Link) הקיימים באתר: שכן, אין בהם משום המלצה ו/או הטלת אחריות כלשהיא, והאתר לא ישא בכל אחריות כאמור באשר לתוכן ו/או טיב ו/או השירותים הקיימיםבאתרים ובצדדים שלישיים אלה. מובהר כי אין לאתר כל שליטה ו/או זכות בכל מידע הקייםבאתרים אלה.

 

 53.      הינךמצהיר ומתחייב לשפות את האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם, מייד עם קבלת דרישהלכך על כל תביעה ו/או חסרון כיס שייגרמו לה בגין כל תביעה לנזק ו/או רשלנות ו/אוהפרת זכות מצד שלישי הקשורה עם הקבצים ו/או השירות ו/או התוכן ו/או הפרטים שהעברתלאתר.

 

 54.      התכניםבאתר אינם מהווים ייעוץ כל שהו לרבות ייעות אופנתי ו/או ייעוץ סטיילינג ו/או ייעוץמשפטי ו/או טיפול משפטי ו/או להם ו/או ייעוץ מקצועי ו/או טיפול אחר, ושימוש ו/או ההסתמכותעל האתר ו/או על הפרסומים באתר הינה באחריותך בלבד. אין בהמצאות כל מידע ו/אופרסום באתר כדי להוות תחליף לעיון בנוסח כפי שמופיע בפרסומים הרשמיים, מתוךשפרסומים אלה - הם הקובעים היחידים.

 

 55.      באחריותךלבדוק את רכיבי החומרים של המוצרים והשירותים המתפרסמים באתר על-מנת להימנע מחשיפהרכיבים אלרגניים. שימוש במוצרים ו/או בשירותים של האתר ו/או שמתפרסמים באתר,ותוצאתו, הינם באחריותך הבלעדית.

 

 56.      בכלמקום שבו תעלה תגובות לאתר בינך מתחייב שלא להפר כל חוק בקשר לכך לרבות ולא רקהגנת הפרטיות, לשון הרע, חוקים המעניקים סודיות, דיני המחשבים, דיני החוזים וכלדין רלוונטי אחר. אתה מתחייב כי כל תגובה שתעלה לא תשפיל, תבזה או תפגע, בצורהישירה ו/או עקיפה.

 

 57.      עםכל שימוש באתר ו/או פרסום שאתה מעלה לאתר, אתה מעניק לאתר ו/או לצדדים שלישיים אתהזכות להעלות תגובות בהתאם לשיקול דעתם. אם אתה חש כי התגובה אינה הולמת, תוכלליצור עמנו קשר ישיר לאלתר וללא שהות על מנת שנשקול את הסרתה מהאתר (ועם הסרתה לאתהיה לך כל טענה כלפי האתר), אולם אם התגובה פורסמה גם באתרים של צדדים שלישייםבכל דרך ידוע לך כי אין ולא תהיה לאתר כל שליטה ו/או יכולת להסיר תגובה זו, ועליךלפנות לאותם אתרים של צדדים שלישיים לצורך כך. לאתר שיקול הדעת היחיד והבלעדילהסיר תגובות ו/או כל תוכן אחר שהועלה על ידי כל צד שלישי ואף לחסום משתמש בהתאםלשיקול דעת האתר בלבד.

 

 58.      איןולא תהיה לאתר ו/או לבעליו ו/או למי מטעמם אחריות ו/או חברות בכל הקשור עם נזקיםישירים ו/או עקיפים שייגרמו למשתמש עקב השירותים ו/או כתוצאה מהשירותים ו/או עקבהסתמכות על האתר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או עקב תקלה טכנית ו/או מידע לא מדויקו/או המלצה כל שהיא, לרבות נוכח פגיעות גוף ו/או נפש ו/או רכוש ו/או כל סוג שלפגיעה, זמנית ו/או עתידית. המשתמש אחראי בלעדית על כל נזק שייגרם לו, ישיר ו/אועקיף, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מהסתמכות על שירותים אלו והוא פוטר את האתר ו/אואת העליו ו/או את מי מטעמם, באופן בלתי חוזר, על כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או טענהעקב כך. על המשתמש ליצור קשר עם גורם רפואי מוסמך מייד וללא שיהוי בכל תגובה כלשהיא למוצרים ו/או לשירותים באתר ולעדכן את האתר מייד כשמתאפשר לכך.

 

 59.      האתרו/או בעליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל התקשרות שלך עם צדדים שלישיםהמפרסמים באתר ו/או תוצאותיהם לרבות ולא רק: תנאי ההתקשרות ו/או העברות כספיותו/או דרישות כספיות ו/או החזרים כספיים ו/או ביטול עסקה ו/או הפרות הסכם ו/אותמחיר ו/או מצגים ו/או קבלת המוצר ו/או טעויות ו/או הטעיות ו/או פגמים במוצר ו/אוכל עניין הקשור במוצר ו/או בשירות הניתן האתר, מתוך שכל אלה באחריותך הבלעדית.ואתה פוטר את האתר ו/או את בעליו ו/או את מי מטעמם, באופן בלתי חוזר, מכל טענהו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך. אתה תשפה את האתר מייד עם דרישה ראשונית לכך בדיןכל תביעה שתופנה לאתר בקשר לאחריותך בסעיך זה ו/או בתקנון זה.

 

ביטול הרישום על ידי המשתמש וביטול רכישות         
 
 

אנו מאמינים בסחר הוגן:

 

 60.       באפשרותך לעצור את הליך הרישום בכל שלב עד גמר שלב אישור התשלום.

 

 61.       ביטול תשלומים ו/או ביטול רישום ו/או ביטול רכישות של מוצרים – בכל שלאחראישור התשלום הינו בהתאם להוראות דיני הגנת הצרכן (לרבות חוק הגנת הצרכן,התשמ"א-1981 והתקנות והצווים שעל פיו ומכוחו) ושינוייהם מפעם לפעם, כפישבמועד הביטול.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים          
 
 

 62.      האתרמוגן בהתאם לכל דיני הקניין הרוחני הישראלי והבין-לאומי. מלוא הזכויות שמורותובכלל זה שם האתר, שם המתחם (Domain), זכויות היוצרים, סימני המסחר (לרבות ולא רק הסמליל והשם PO-Fashion ונגזרותיו והשם והסמליל PO-Fashion ונגזרותיו), עיצוב האתר, התכנים המתפרסמיםבו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה והשמע, הפריטים המפורסמים, סידור וארגון המידע שבאתרוכל מידע אחר הכלול באתר הינם רכוש האתר.

 

 63.      מלואהקניין והקנין הרוחני של השירותים והמוצרים המתפרסמים באתר שייכים למפרסמים בלבדוכפוף לזכויותיהם.

 

 64.      מלואזכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בעיצוב האתר,בתכנים המפורסמים בו על ידי האתר ו/או מי מטעמו ו/או יוצרים ו/או מפרסמים באתר הןשל האתר בלבד או של בעל הזכויות ומוגנים על ידי חוקזכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים וסודות מסחריים או זכויות קניין וחוקים אחרים בארץ ובעולם. מוסכםעלייך שלא להפר זכויות אלו בשום צורה או אופן ובפרט שלא להעתיק, להפיץ, להציגבפומבי או למסור לצד שלישי, לשנות, לחשוף, למכור, לצפות, להשכיר, להתאים או לערוךאת התוכן או חלק ממנו, לא לתרגם או ליצור עבודות נגזרות אחרות מן האתר, התכנה או מאגרי הנתונים אלא ברשות בכתבומראש מאת בעלי הזכויות והאתר. כל שימוש שכזה מהווה הפרה של זכויות היוצרים. מובן ומוסכם עלייך שבעצם השימוש באתר או בשירותים לא מוקנית לך כלזכות או בעלות על האתר מכל סוג כלשהו.  

 

 65.      מלוא הקניין הרוחני לרבות ולא רק זכויות היוצריםבשירותי האתר ו/או בתוצריהם, שיטות, ידע, יכולות, מדגמים, פטנטים וסימנים מסחריים,הינם של האתר ושל האתר בלבד ולא ניתן להעבירם לכל צד שלישי.               
 
 

שונות

 

 66.       האתר רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או למשכן ו/אולשעבד ו/או להעניק את זכויותיו זה או כל זכות מזכויותיו ו/או את התחייבויתיו ו/או כלהתחייבות מהתחייבויותיו לכל צד שלישי.

 

 67.       כל הודעה שתשלח למשתמש בדואר אלקטרוני לכתובת הרשומה באתרתיחשב כאילו נמסרה כדין לתעודתה תוך 24 שעותלאחר מועד שליחת ההודעה.

 

 68.       הינך מתחייב לעשות באתר שימוש הוגן ולא להפר זכויות של צד שלישי ולא להפר כלחוק ו/או דין.

 

 69.       ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו באמצעות יצירת הקשר באתר או למייל: info@milly-style.co.il 

 70.       בברכת הצלחה, חיים בריאים, טובים, ארוכים ומאושרים. חיים של סגנון בעיצובך!תנאי שימוש באתר PO-Fashion – פורטל אופנה וסטייל